Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningen er stiftet i 1987 som en ø-dækkende organisation, og dens navn er:

SwingBorn

Foreningen er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at samle musikinteresserede på Bornholm, dels

- til samspil med det formål at udvikle medlemmernes musikalske færdigheder og dels

- for ved klubaftener og musikalske arrangementer at fremme det kammeratlige og musikalske samvær.

§3 Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver interesseret, som har den musikalske kunnen, idet max antal aktive medlemmer fastsættes til ca. 30.

Som passivt medlem kan optages enhver interesseret.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutningen kræver samme majoritet som vedtægtsændringer. Æresmedlemmer er kontingentfri. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§4 Ophør af medlemskab

 1. Ved skriftlig udmeldelse, der bekræftes skriftligt.
 2. Ved kontingentrestance på 3 mdr. og efter at vedkommende skriftligt er blevet opfordret til at betale. Medlemmer, der således er slettet af medlemslisten, kan kun genoptages efter indbetaling af den fulde restance.
 3. Ved eksklusion foretaget af generalforsamlingen med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud.

§6 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab: Bestyrelsen skal inden 15. JAN aflevere driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. DEC til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, undtagen, hvor vedtægterne foreskriver andet.

Den ordinære generalforsamling indkaldes mindst 3 uger før dens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden JAN/FEB. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenens indhold samt driftsregnskab og status bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i sædvanlige mødelokaler. Stemmeret har alle aktive, der ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer og menigt medlem.
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Valg af evt. udvalg.
 10. Evt.

§9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtagen hvor andet er fastsat i vedtægterne. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter begæring herom.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§11 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i h.t. lovene.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og menigt medlem, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Særlige udvalg med musikalske eller støttemæssige formål kan oprettes efter generalforsamlingens beslutning.

§12 Konstituering, tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Foreningen tegnes af formanden, eller ved hans forfald af næstformanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Kasserer fører:

 • Medlemsprotokol
 • Kassebog
 • Inventarregnskab

§13 Musikinstrumenter

Indkøbte instrumenter nedskrives det første år med ½-delen. Når restbeløbet er indbetalt af brugeren, overgår instrumentet til dennes ejendom, dog tidlig efter 2 års brug af foreningen.

Hvis brugeren ikke indfrier instrumentet, tilbagebetales det indbetalte beløb straks eller efter samme retningslinier, som indbetalingen har fundet sted.

Brugeren har i afdragsperioden det fulde ansvar for instrumentets brug og vedligeholdelse.

§14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. §8.

Genvalg kan finde sted.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 Vedtægtsændringer

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. Vedtægter I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til kulturelle formål.


---000---

Historik

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i 1987 på Østre Skole, Rønne:

 • Navnet ændret ved generalforsamling 1989 fra ØSTERSØORKESTERET til SWING BORN BORNHOLMS BIG BAND.

Følgende rettelser vedtaget ved GF 05 FEB 1991:

 • §6: Regnskab: Bestyrelsen skal inden 15 JAN
 • §7: Generalforsamlingen afholdes JAN/FEB.
 • §11: 2. afsnit: Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer og menigt medlem.
 • §7: 2. afsnit: annonce er udgået.

Følgende rettelser vedtaget ved GF 24 FEB 2003:

 • §1: amtsdækkende ændret til ø-dækkende.
 • §1: SWING BORN BORNHOLMS BIGBAND ændret til SwingBorn.
 • §1: Rønne kommune ændret til Bornholms Regionskommune.
 • §3: ”der fremsætter skriftlig begæring herom” erstattet af ”interesseret”
 • §3: ”, der fremsætter skriftlig begæring herom” erstattet af ”interesseret”
 • §3: ”, hvis beslutning herom” erstattet af ”. Beslutningen”